​​ خانه
شروع ثبت نام
ثبت نام بدون کنکور

مدیر پژوهشی
 • نام : فریده
 • نام خانوادگی : اله وردی
 • سمت : مدیر پژوهشی
 • رشته تحصیلی : الکترونیک
 • مقطع تحصیلی : دکتری
 • شماره تماس : ۳- ۰۶۱۴۲۶۴۰۸۲۱
 • شماره داخلی : ٢۵٩

شرح وظایف:

 1.   اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوھشی و فناوری، کتابخانه ھا و بانک ھای اطلاعاتی موسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه ھای مربوطه؛
 2.   برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور ارتقا و افزایش سطح ھمکاری ھای علمی و بین المللی؛
 3. اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوھش ھای کاربردی ؛
 4. توسعه، تقویت و ھدایت طرح ھای پژوھشی مصوب با اولویت پژوھش ھای کاربردی ھدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه ھای توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور؛
 5.   کنترل و نظارت بر فرآیندھای پژوھشی ؛
 6.   ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور ھمکاری در امور پژوھشی و مبادله خدمات علمی؛
 7.  ھمکاری در ارائه خدمات علمی، فرھنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارھا و کنفرانس ھای علمی و اجرای کلیه امور قراردادھای تحقیقاتی و خدماتی بین موسسه و سایر مؤسسات؛
 8.   ھمکاری در اجرای دوره ھای کوتاه مدت پژوھشی ؛
 9.  برنامه ریزی جھت استفاده اعضای ھیأت علمی از فرصت ھای مطالعاتی داخل و خارج از کشور (اعم از مراکز علمی پژوھشی حوزوی و دانشگاھی) برابر ضوابط مصوب؛
 10. تھیه برنامه پژوھشی موسسه و ارائه اھداف و تعیین اولویت ھای پژوھشی در قالب برنامه ھای میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارک ھای علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی پژوھشی موسسه؛

  اندیمشک، خیابان دانشگاه، بلوار دانشجو صندوق پستی :صندوق پستی ۴۴۹   کد پستی : ۶۴۸۱۹-۷۳۶۳۳   تلفن مرکزی : ۳-۰۶۱۴۲۶۴۰۸۲۱   تلفکس : ۰۶۱۴۲۶۴۰۷۹۲
تمامی حقوق برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک محفوظ است. طراحی از اف تم