متقاضی محترم درس های پیشنهادی جنبه پیش ثبت نام دارد و به منزله انتخاب واحد نیست. ضمنا ارائه معرفی نامه کتبی از واحد مبدا جهت انتخاب واحد الزامی است.

 

  • مشخصات فردی

  • دروس پیشنهادی جهت ترم تابستان

سامانه ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک