• نام : علی
 • نام خانوادگی : محمدی
 • سمت : مربی
 • رشته تحصیلی : مذاهب کلامی
 • مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
 • نام : محسن
 • نام خانوادگی : اصلانی
 • سمت : مربی
 • رشته تحصیلی : فلسفه و کلام اسلامی
 • مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
 • نام : شعیب
 • نام خانوادگی : رشیدی
 • سمت : مربی
 • رشته تحصیلی : علوم قرآن و حدیث
 • مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری