• نام : غلام
  • نام خانوادگی : ولی زاده
  • سمت : مربی
  • رشته تحصیلی : زبان انگلیسی
  • مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری