• نام : روح اله
 • نام خانوادگی : شکوهی فر
 • سمت : مربی
 • رشته تحصیلی : فیزیک
 • مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
 • نام : ایرج
 • نام خانوادگی : محمد پور
 • سمت : مربی
 • رشته تحصیلی : ریاضی
 • مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
 • نام : محمد
 • نام خانوادگی : نکوفر
 • سمت : مربی
 • رشته تحصیلی : ریاضی
 • مقطع تحصیلی : دکتری