• نام : ندا
  • نام خانوادگی : اسپید
  • سمت : استادیار
  • رشته تحصیلی : ادبیات فارسی
  • مقطع تحصیلی : دکتری
  • نام : ابوطالب
  • نام خانوادگی : باجولوند
  • سمت : مربی
  • رشته تحصیلی : ادبیات فارسی
  • مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری