دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک
  • نام : ندا
  • نام خانوادگی : اسپید
  • مقطع تحصیلی : دکتری
  • رشته تحصیلی : ادبیات فارسی
  • سمت : استادیار

سوابق تحصیلی :

کارشناس ارشد  زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران    ۱۳۹۴

سوابق آموزشی  :

۱۲ سال ( معادل ۲۴ نیمسال ) تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک از تاریخ  ۱۳۸۴

سوابق اجرایی:

ریاست شواری  پژوهشی بانوان  واحد اندیمشک

سوابق  پژوهشی  :

فهرست کتاب های  چاپ شده :

قصه منظوم و جایگاه  آن در  ادبیات کودک، ۱۳۸۸، انتشارات ترفند، تهران.

فارسی عمومی  ( درسنامه دانشگاهی )، گروه مولفان، ۱۳۹۰، انتشارات سپاهان.

فهرست مقالات چاپ شده :

نقد و بررسی ویژگی های امثال وحکم دیوان  خاقانی فصلنامه  تخصصی

سبک شناسی نظم و نثر فارسی ( علمی – پژوهشی ) سال هفتم  . شماره  چهارم . زمستان  ۱۳۹۳ .

بررسی ویژگی های زبانی قصه منظوم در  ادبیات کودک و نوجوان، کنگره، بین الملی زبان و ادبیات  فارسی، ۱۵ مهرماه  ۱۳۹۵

تاثیر عنصر گفت و گو در  منظومه خسرو شیرین نظامی همایش ملی  انواع ادبی در  ادبیات  فارسی، ۱۳۹۳

تحلیل و بررسی محتوا  و درون  مایه ( امثال و حکم دیوان  خاقانی . فصلنامه  عملی – پژوهشی بهارستان سخن . شماره ۲۹ . اذرماه ۱۳۹۴.

تحلیل مفاهیم وطن و آزادی در شعر مشروطه با نگاهی به شعر ملک  الشعرای بهار. همایش ملی ملک الشعرای بهار،۱۳۹۶

حافظ و مشرب عرفانی او، سخنرانی علمی در واحد اندیمشک به مناسبت هفته پروهش

برگزاری کارگاه مکاتبات اداری و نامه نگاری در واحد اندیمشک

عناوین پایان نامه های راهنمای شده :

فرهنگ واژگان، ترکیبات و اعلام سام نامه، خانم  صفری اتشین پنجه، کارشناسی  ارشد . رشته زبان ادبیات فارسی ۱۳۹۴

بررسی نمادها  و سمبل ها در شعر شاعران ایلام ( عبدالجبار کاکایی . بهروز سپید نامه . جلیل  صفر بیگی .)آقای رضا رحیمی . کارشناسی  ارشد رشته زبان و ادبیات  فارسی

بررسی هایکو در ایران و مقایسه تاثیر پذیر آن از شعر هایکوی ژاپنی ( با تکیه برشعر هایکویی ایران در  دهه ۸۲ تاکنون )رضوان جعفر پور . کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات  فارسی  . ۱۹۳۴ .

بررسی عناصر گروتسک در آثار احمد غلامی،مریم شیخ لیوسی،کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول،۱۳۹۶

بررسی و تحلیل  هستی شناختی ومعرفت شناسی از  دیدگاه مولوی، بهاره فتاحی پور، کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی، ۱۳۹۶.

همچنین داوری بیش از ۳۰ پایان نامه کارشناسی ارشد.