• نام : حمید
 • نام خانوادگی : مهدی
 • سمت : مربی
 • رشته تحصیلی : کامپیوتر
 • مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
 • نام : امین
 • نام خانوادگی : عینی پور
 • سمت : مربی - مدیر گروه
 • رشته تحصیلی : کامپیوتر - نرم افزار
 • مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
 • نام : امیر
 • نام خانوادگی : افشه
 • سمت : مربی
 • رشته تحصیلی : کامپیوتر - سخت افزار
 • مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
 • نام : محمد
 • نام خانوادگی : حسن نژاد
 • سمت : مربی
 • رشته تحصیلی : کامپیوتر
 • مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
 • نام : بهروز
 • نام خانوادگی : صفایی زاده
 • سمت : مربی
 • رشته تحصیلی : کامپیوتر
 • مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
 • نام : ایرج
 • نام خانوادگی : الیاسی کماری
 • سمت : استادیار
 • رشته تحصیلی : علوم مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات
 • مقطع تحصیلی : دکتری
 • نام : مهدی
 • نام خانوادگی : مصلح
 • سمت : مربی
 • رشته تحصیلی : کامپیوتر
 • مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری