• نام : علی
  • نام خانوادگی : حق پرست
  • سمت : مربی
  • رشته تحصیلی : ساخت و تولید
  • مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری