• نام : محمدرضا
  • نام خانوادگی : عیسوند زیبایی
  • سمت : استادیار - مدیرگروه
  • رشته تحصیلی : مکانیک
  • مقطع تحصیلی : دکتری
  • نام : مهدی
  • نام خانوادگی : پورمحمود
  • سمت : مربی
  • رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک - طراحی کاربری
  • مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری