• نام : ایمان
 • نام خانوادگی : چهارمحالی
 • سمت : استادیار - مدیر گروه
 • رشته تحصیلی : الکترونیک
 • مقطع تحصیلی : دکتری
 • نام : فریده
 • نام خانوادگی : اله وردی
 • سمت : مربی
 • رشته تحصیلی : برق
 • مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
 • نام : امیر خداداد
 • نام خانوادگی : بیات
 • سمت : مربی
 • رشته تحصیلی : برق قدرت
 • مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
 • نام : موسی
 • نام خانوادگی : ملک نژاد بصری
 • سمت : مربی
 • رشته تحصیلی : برق
 • مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
 • نام : محمد
 • نام خانوادگی : جعفری فر
 • سمت : مربی
 • رشته تحصیلی : برق - مدیر گروه
 • مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری