• نام : امیر ابراهیم
  • نام خانوادگی : فهیمی
  • سمت : مربی
  • رشته تحصیلی : نقاشی
  • مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
  • نام : آرزو
  • نام خانوادگی : رحیم خانی
  • سمت : مربی
  • رشته تحصیلی : ارتباط تصویری
  • مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد