• نام : منصوره
 • نام خانوادگی : مهرگان
 • سمت : دانشیار- مدیر گروه
 • رشته تحصیلی : جغرافیا
 • مقطع تحصیلی : دکتری
 • نام : رضا
 • نام خانوادگی : گرشاسبی
 • سمت : مربی
 • رشته تحصیلی : معماری
 • مقطع تحصیلی : دکتری
 • نام : امیر
 • نام خانوادگی : کاکی
 • سمت : مربی
 • رشته تحصیلی : معماری
 • مقطع تحصیلی : دکتری