حسابداری
مطلبی یافت نشد
 • نام : حمید
 • نام خانوادگی : مریدی پور
 • سمت : مربی
 • رشته تحصیلی : حسابداری
 • مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
 • نام : سیده زهرا
 • نام خانوادگی : موسوی
 • سمت : مربی
 • رشته تحصیلی : حسابداری
 • مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
 • نام : مهدی
 • نام خانوادگی : طالب قصابی
 • سمت : مربی
 • رشته تحصیلی : حسابداری - مدیر گروه
 • مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری