• نام : هایده
  • نام خانوادگی : حسن زاده
  • سمت : استادیار
  • رشته تحصیلی : زمین شناسی
  • مقطع تحصیلی : دکتری
  • نام : منصوره
  • نام خانوادگی : مهرگان
  • سمت : دانشیار- مدیر گروه
  • رشته تحصیلی : جغرافیا
  • مقطع تحصیلی : دکتری