تجدید مزایده فروش اموال مازاد خوابگاه دانشجویی واحد اندیمشک

آگهی فروش اموال مازاد خوابگاه دانشجویی واحد اندیمشک (کولر گازی، کمد، میز، صندلی، یخچال، آهن آلات ضایعاتی، فرش، موکت)

۱- شرایط مزایده:
۱-۱-  مزایده گزار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک
۲-۱- کلیه پیشنهادات ظرف مدت ۱۰ روز کاری از ساعت ۸ الی ۱۶ به دبیرخانه دانشگاه تحویل گردد.
۳-۱- مزایده گزار در قبول یا رد هریک از پیشنهادات اختیار تام داشته و هیچگونه ادعا و اعتراضی در این زمینه نخواهد پذیرفت.
۴-۱- میزان تضمین شرکت در مزایده: مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰ ریال می باشد که باید طی رسید بانکی جداگانه به حساب سیبا شماره ۰۱۰۸۲۸۷۷۲۸۰۰۲ بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک واریز و به ضمیمه مدارک ارسال گردد.
۵-۱- در پشت پاکت پیشنهاد قیمت، متقاضی مکلف است نام و نشانی و آدرس و تلفن تماس خو را قید نماید.
۶-۱- پیشنهادات ناقص و مبهم مورد تأیید نبوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۷-۱- برنده مزایده ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعلام نتیجه مزایده می بایست برای انجام معامله حاضر شود در غیر اینصورت سپرده برنده ضبط و طبق مقررات با نفر دوم معامله خواهد شد.
۸-۱- کلیه پیشنهادات در کمیسیون مزایده برای اعضاء شرکت کننده به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد.
۹-۱- طبق آئین نامه معاملات دانشگاه کلیه کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و منسوبین درجه یک و دو آنها نمی توانند در این مزایده شرکت نمایند.
۲- شرکت کنندگان در مزایده می بایست مدارک خود را در دو پاکت جداگانه و به صورت ذیل تحویل نمایند:
پاکت الف : حاوی کپی شناسنامه و کارت ملی، فیش مربوط به سپرده شرکت در مزایده.
پاکت ب: فرم پیشنهاد قیمت.
تبصره: در صورت نقص مدارک ارسالی در پاکت الف ، پاکت ب حاوی پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان ، بازگشایی نخواهد شد.
۳- حداقل قیمت پایه شرکت در مزایده مبلغ ۳۶۷۳۰۰۰۰۰ریال می باشد.
۴- جهت مشاهده اموال مزایده می توان در ساعات اداری به جمعدار اموال واحد اندیمشک مراجعه نمایید.