معاونت اداری و مالی

 

یکی از تأثیر گذارترین حوزه های دانشگاهی را می توان حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه معرفی نمود که شامل بخش های مدیریت اداری، مدیریت مالی و مدیریت بودجه و تشکیلات می باشد که در اصل ستون اصلی دانشگاه را شامل می شود.
اهم وظایف این حوزه ابلاغ مصوبات و مقررات جاری و نظارت بر حسن اجرای امور اداری و مالی و خدماتی دانشگاه با رعایت مقررات مربوطه، نظارت بر تهیه و تدارک احتیاجات دانشگاه و امور تأسیساتی و تعمیراتی بهداشت محیط، نظارت بر حسن اجرای قراردادها، تعقیب و اعمال نظارت بر عملیات اجرایی  و کوشش در حل مسائل موجود و پیشبرد فعالیت آنها،  انجام امور حقوقی دانشگاه، اجرای طرح های عمرانی و انجام اموری که از طریق رییس دانشگاه محول می گردد و …. همگی از وظایف محوله معاونت اداری و مالی دانشگاه می‌باشد.
که امید است با استعانت از خداوند متعال و با همکاری کلیه حوزه ها، ادارات و بخش های مختلف دانشگاهی بتوانیم گامی مؤثر درجهت پیشبرد این اهداف و وظایف  برداریم.