امور اقتصادی دانش بنیان

شرح وظایف :

۱- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای مصوبات واحد و ارزیابی مستمر آن ها

۲- جمع آوری و سازماندهی اطلاعات و بررسی و مدیریت شاخص های جدید مربوط به ارزیابی سنجش عملکرد و رتبه بندی و تعالی سازمانی در واحد

۳-نیازسنجی ، برنامه ریزی ، اجرا ، ارزشیابی و بازخوردهای دوره های آموزشی کوتاه مدت در چهار سطح ( کارمندان هیات علمی بورسیه و مدیران) و ارائه گزارشات مربوطه در واحدهای دانشگاهی با هدف توانمندسازی منابع انسانی و استقرار نظام مدیریت دانش

۴- تدوین برنامه های کوتاه مدت میان مدت و بلندمدت راهبردی در واحد

۵- تدوین بودجه سالانه ومطالعه بررسی و اقدام مقتضی در زمینه سایر امور مرتبط با برنامه ریزی و بودجه ریزی

۶- برگزاری دوره های کوتاه مدت برای موسسات و سازمان های بیرون از دانشگاه

۷- توجه به مدل و برنامه های آتی بر اساس مطالعات مطالعات مربوط به دانشگاه های آینده

۸- برنامه ریزی و نظارت بر امور اقتصادی دانش بنیان و تجاری سازی دانش

۹- استقرار نظام تشکیلاتی و سازمانی طبقه بندی مشاغل و نظارت بر اجرای آن با رویکرد مهندسی ساختار نمودار سازمانی و مشاغل و شرح وظایف